[section padding=”50px”]

[gap height=”55px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”10″ align=”center”]

“Thịnh rất vui được gặp bạn!”

Một số hình ảnh sưu tầm về Thịnh

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(32, 32, 32)” padding=”0px”]

[ux_banner_grid spacing=”collapse” width=”full-width”]

[col_grid span=”4″ span__sm=”14″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”172″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”180″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”174″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”175″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”224″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”15″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”110″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)” bg_pos=”47% 0%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”14″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”176″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)” bg_pos=”0% 28%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”181″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”148″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”178″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”14″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”142″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”179″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”2-3″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”141″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)” bg_pos=”0% 4%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”39″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)” bg_pos=”100% 15%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″ animate=”bounceIn”]

[ux_banner height=”500px” bg=”130″ bg_color=”rgb(25, 25, 25)” bg_pos=”100% 0%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[ux_banner height=”280px” bg_color=”rgb(26, 26, 26)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”10px”]

TÌM HIỂU VỀ THỊNH

 Hello bạn, mình kết nối facebook để trò chuyện dễ hơn, mình cũng có phần quà gửi đến bạn đây !

[button text=”Kết nối với thịnh ngay” color=”white” style=”outline” radius=”99″ link=”https://m.me/100595854729415?ref=hello” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]